შინაგანაწესი

დამტკიცებულია შპს,,აკადემოსი“
დირექტორის თამარ ჩანტლაძის მიერ
(დამტკიცებულია 16.01.2020 ბრძანება 2/4/20)
altშპს "აკადემოსის" შინაგანაწესითავი I. ზოგადი დებულებები 

მუხლი 1. მოქმედების სფერო
1.    ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულება  -   შპს  ,,აკადემოსის“  (შემდგომში  -   „სკოლა“) შინაგანაწესი  (შემდგომში  -  „შინაგანაწესი“)  შემუშავებულია  ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროში  საქმიანობის  მარეგულირებელი  საქართველოს  მოქმედი  კანონმდებლობის შესაბამისად   და   არეგულირებს   სკოლის   საგანმანათლებლო   საქმიანობის,   მართვის პრინციპებსა და წესებს;
2.    შინაგანაწესი თანაბრად ვრცელდება სკოლაში დასაქმებულ პირებზე, მოსწავლეებსა და  მათ კანონიერ წარმომადგენლებზე და სავალდებულოა შესასრულებლად;
3.    შინაგანაწესის დარღვევის შემთხვევაში სკოლაში დასაქმებულთა მიმართ გამოიყენება ამ შინაგანაწესით დადგენილი ზომები;
4.    შინაგანაწესი წარმოადგენს სკოლასა და დასაქმებულებს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების  განუყოფელ ნაწილს;
5.    შინაგანაწესი განსაზღვრავს:
5.1. სამუშაო კვირის ხანგრძლოვობას, სამუშაო და დასვენების დროს;
5.2. სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ფორმებს;
5.3. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობას, შეწყვეტას;
5.4. შრომითი ურთიერთობის პირობებს;
5.5. შრომის  ანაზღაურების  გაცემის,  შვებულების  ხანგრძლივობისა  და  მისი  გაცემის წესებს;
5.6. წახალისების ფორმებს;
5.7. დასაქმებულთა და მოსწავლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესებს;
5.8. მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვისა და სკოლიდან გადაყვანის პირობებს;
5.9. დასაქმებულისა და მოსწავლის ჩაცმულობის წესს;
5.10. განაცხადის/საჩივრის განხილვის წესს;
5.11. დასკვნით დებულებებს;
6.    შინაგანაწესი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის.
 

მუხლი 2. შინაგანაწესის მიზანი 
შინაგანაწესის მიზანია:
1.     ზოგადსაგანმანათლებლო   დაწესებულების   საქმიანობის   ხელშეწყობა,   მისი   მისიის შესრულება და სკოლაში უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა;
2. სკოლაში   დასაქმებულ   პირთა   შრომითი   და   მისი   თანმდევი   ურთიერთობების მოწესრიგება და კონტროლი;
3.     სკოლაში დისციპლინის დაცვის უზრუნველყოფა;
4.     სასწავლო-სამუშაო დროის  რეგულირება და რაციონალური გამოყენება;
5. სკოლაში    სასწავლო    პროცესის    ნორმალურად    წარმართვისა    და    დისციპლინის განმტკიცებისათვის მოსწავლეთა ქცევის წესების მოწესრიგება და კონტროლი;
6.     სკოლაში  დადგენილი  წესების  და  პირობების  შესახებ  დაინტერესებული  პირების
ინფორმირება. 
მუხლი 3. სკოლის მიზანი 
სკოლის  მიზანია:
1.    მოსწავლეთა   მიერ   თითოეულ   აკადემიურ   საგანში   ცოდნის   მიღება,    უნარების განვითარება,   ეთიკის  ძირითადი  ნორმების  გაცნობა,   პიროვნული  ფასეულობების სისტემის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროში არსებული სტანდარტების შესაბამისად;
2.    თითოეული  მოსწავლის  სტიმულირება  სოციალური  ჩართულობისა  და  ეფექტური კომუნიკაციის კუთხით;
3.    მოსწავლეთათვის ცოდნის მიცემა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება.
 
მუხლი 4. სკოლის ამოცანები 
სკოლის ამოცანებია:
1.    საიმედო, კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, რაც თითოეულ მოსწავლეს   დაეხმარება   სკოლაში   საკუთარი   შესაძლებლობების   მაქსიმალურად განვითარებასა და გამოვლენაში;
2.    თითოეული ბავშვის მონდომებისა და შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება;
3.    მოსწავლეებში დამოუკიდებელი და ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
4.    აქტიური მენტალობისა და კრიტიკული აზროვნების სტიმულირება;
5.    მომავალ      თაობაში      საზოგადოებრივი      თვითშეგნებისა      და      სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
 
 
მუხლი 5. სკოლის მართვის პრინციპები
 სკოლა უზრუნველყოფს:
1.    სკოლის   გადაწყვეტილებებისა   და   დირექტორის   ბრძანებების   ხელმისაწვდომობას ყველა    დაინტერესებული    პირისათვის,    გარდა,     კანონით    გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
2.    მოსწავლეთა    მიმართ    თანასწორ    მოპყრობას,    განურჩევლად    პირის    ეთნიკური
წარმომავლობისა, სქესისა, სოციალური წარმოშობისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური შეხედულებებისა და სხვა;
3.    კონკურსების   და   სხვადასხვა   პროექტების   საჯაროობას,   სამართლიანობასა   და გამჭვირვალობას. 


თავი II. სკოლის სტრუქტურა

მუხლი 6. სკოლის სტრუქტურა
1.    სკოლის  სტრუქტურა  მოიცავს    დირექციას  (დირექტორი,   დირექტორის  მოადგილე სასწავლო   დარგში,   დირექტორის   მოადგილე,   დირექტორის   მოადგილე   დაწყებით საფეხურზე, ფინანსური  მენეჯერი),  პედაგოგიურ საბჭოს, სკოლის ორგანიზატორს, მოსწავლეთა თვითმმართველობას, ადმინისტრაციას (საინფორმაციო მენეჯერს, საინფორმაციო მენეჯერს,       პიარ-მენეჯერს,       საერთაშორისო     ურთიერთობათა     მენეჯერს, ბიბლიოთეკარს, საქმეთა მმართველს, ფსიქოლოგს, ექიმს), ტექნიკურ პერსონალსა და შრომის უსაფრთხოების თანამშრომელს.
2. ამ  მუხლის  პირველი  ნაწილით  გათვალისწინებული  სტრუქტურული  ერთეულების უფლებები და ფუნქცია-მოვალეობები განისაზღვრება სკოლის შიდა სამართლებრივი დოკუმენტაციით;
3. გადაწყვეტილებას   სკოლის   სტრუქტურული   ერთეულების   შექმნის   ან   გაუქმების შესახებ იღებს სკოლის დირექტორი;
4. სკოლის    სტრუქტურული    ერთეულების    კომპეტენცია    და    საქმიანობის    წესი განისაზღვრება    ამ    შინაგანაწესითა    და    დირექტორის    მიერ    დამტკიცებული სტრუქტურული ერთეულების დებულებებით.


თავი III. სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, სამუშაო და დასვენების დრო

მუხლი 7. სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, სამუშაო და დასვენების დრო
1.  სამუშაო დრო წარმოადგენს კალენდარული დროის ნაწილს, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებული  ვალდებულია  განახორციელოს  თავისი  სამსახურებრივი  უფლება- მოვალეობანი;
2.  სასწავლო წელი მოიცავს ორ სემესტრს, რომელსაც ყოფს ზამთრის არდადეგები;
3.  სკოლაში დადგენილია კვირაში  5 დღიანი სასწავლო პროცესი.
4.  საჭიროების  შემთხვევაში,   დასაშვებია  6   დღიანი  სწავლებაც.   კერძოდ,   6   დღიანი სწავლება დასაშვებია:
4.1.  თუ სკოლას აქვს ყოველდღიური საათობრივი  ბადის განტვირთვის სურვილი. ამ
დროს, სასწავლო გეგმით განსაზღვრული კვირეული საათები უნდა გადანაწილდეს 6 დღეზე;
4.2.   თუ    სკოლაში    გაუთვალისწინებელი    მიზეზების    გამო    გაცდა    სასწავლო
დღე/დღეები;
4.3.   თუ  ობიექტური  მიზეზების  გამო  სკოლა  მიზანშეწონილად  მიიჩნევს,   კვირის რომელიმე დღე განისაზღვრება დასვენების დღედ;
5.  სკოლაში სასწავლო პროცესი იწყება 09:00 საათზე. გაკვეთილების ხანგრძლივობა არის
45  წუთი.  გაკვეთილებს შორის შესვენებები -  5  წუთი,   მეოთხე გაკვეთილის   შემდეგ 
არის  შესვენება,  რომლის  ხანგრძლივობაა  15     წუთი.  მათ  შორის,  პირველ  კლასში შესვენების  ხანგრძლივობაა  15  წუთი, ხოლო  მე-4  გაკვეთილის  შემდეგ  შესვენების ხანგრძლივობაა 25 წუთი, გამონაკლისს წარმოადგენს 1-ლი კლასი, სადაც გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 35 წუთი, მეორე კლასში კი-40 წუთი.
6.  ამ მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესიდან გამონაკლისი შეიძლება დაშვებულ
იქნას  ექსტრემალური    პირობების    დროს    (ყინვა,     განსაკუთრებული    სიცხეები,
ფორსმაჟორული  სიტუაცია  და  ა.შ.)  როდესაც  სკოლამ   შესაძლოა  ხანმოკლე  ვადით შეცვალოს   გაკვეთილებისა   და   დასვენებების   ხანგრძლივობა   სასწავლო   დროის შემცირების მიზნით;
7.   სკოლაში   დასაქმებულები   ვალდებულნი   არიან   სამუშაო   დღეებში   (ორშაბათიდან პარასკევის  ჩათვლით)  სკოლაში  გამოცხადდენ  არაუგვიანეს  08:45  საათისა,  მათთვის სამუშაო  კვირის  ხანგრძლივობა  განისაზღვრება  40   სამუშაო  საათით,   რომელშიც  არ შედის შესვენების და დასვენების დრო;
7.1.ზეგანაკვეთურ   სამუშაოდ   მიიჩნევა   მხარეთა   შეთანხმებით   თანამშრომლის   მიერ სამუშაოს  შესრულება  დროის  იმ  მონაკვეთში,  რომლის  ხანგრძლივობა   აღემატება კვირაში 40 საათს;
7.2. ზეგანაკვეთური    სამუშაო    ანაზღაურდება    ხელფასის    საათობრივი    განაკვეთის
გაზრდილი  ოდენობით.  ხელფასის  საათობრივი  განაკვეთის  გაზრდილი  ოდენობა განისაზღვრება      შრომითი      ხელშეკრულებით.        დასაქმებული      თანხმობით შესაძლებელია   ზეგანაკვეთური   სამუშაოს   ანაზღაურების   სანაცვლოდ   მისთვის დამატებითი დასვენების დროის მიცემა.
8.  მასწავლებელი  ვალდებულია  გაკვეთილის  დაწყებამდე  15  წუთით  ადრე  გამოცხადდეს სკოლაში.  მასწავლებლის  სკოლაში  ყოფნის  დრო  განისაზღვრება  მათთან  დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად;
9.  დასაქმებულთა   სამუშაო   კვირა   განისაზღვრება   5    სამუშაო   დღით,    ორშაბათიდან პარასკევის  ჩათვლით.  შაბათ-კვირა  და  საქართველოს  შრომის  კოდექსით  დადგენილი უქმე  დღეები არის დასვენების დღეები;
10.  მასწავლებელს აქვს სამუშაო საათებში შესვენების უფლება კვებისა და დასვენებისათვის, რომელიც არ შედის სამუშაო დროში და შეუძლია გამოიყენოს დღის განმავლობაში ისე,
რომ ხელი არ შეუშალოს სასწავლო პროცესს;
 
 
თავი IV.  სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ფორმები და ფარგლები 
 
მუხლი 8. სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ფორმები
1.     სასწავლო პროცესის მონიტორინგს ახორციელებს დირექტორი საგანმანათლებლო პროგრამის  ფარგლებში  ამავე  შინაგანაწესით  დადგენილი  მონიტორინგის  ფორმების მიხედვით. 
2.     სკოლას  უფლება  აქვს  გამოიყენოს  სასწავლო  პროცესის  მონიტორინგის   შემდეგი
ფორმები:
2.1.  მოსწავლეთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შემოწმება  სხვადასხვა სახის ტესტებით;
2.2.  დირექტორს  უფლება  აქვს,  მასწავლებელთან  შეთანხმებით  მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის  დასაბუთებული  მოთხოვნის  შემთხვევაში  მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს ნება დართოს საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობაზე; 
2.3.  სკოლის დირექტორი სასწავლო დარგში ახორციელებს    სასწავლო    პროცესის მონიტორინგს.
2.4 დაწყებითი საფეხურის სასწავლო ნაწილს ევალება სასწავლო პროცესის მინიტორინგი დაწყებით საფეხურზე, აგრეთვე I-IV კლასის ჩათვლით აკონტროლოს მოსწავლეების კვების პროცესი. 
 
 
თავი V. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა და პირობები 
 
მუხლი 9. შრომითი ურთიერთობა და თანამშრომელთა მიღება
1.  დასაქმებულის სკოლასთან შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა ხელშეკრულების და დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძნებების საფუძველზე;
2.   სამუშაზე     მიღებისას   სკოლის   დირექტორი   უფლებამოსილია,   მისაღებ     პირს
მოსთხოვოს     იმ     დოკუმენტაციის     წარდგენა,       რომელიც     საჭიროა     მისთვის გადაწყვეტილების მისაღებად;
3.  თითოეულ  მასწავლებელზე,  სკოლაში  მისი  მიღების  მომენტიდან,  იხსნება  პირადი საქმე;
3.1. პირადი საქმე შეიცავს: განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს,  ავტობიოგრაფიას/CV,  პირადობის მოწმობის ასლს, ნასამართლობის   შესახებ   ცნობას; კვალიფიკაციის   ამაღლების დამადასტურებელ დოკუმენტებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;  პედაგოგის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს;   ფოტოსურათი  ¾ დაბეჭდილი;
3.2.   სკოლის  მასწავლებლები  სამუშაოზე  მიიღებიან  კონკურსის წესით, სკოლა აცხადებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საიტზე ვაკანტურ ადგილს, დარეგისტრირებული კანდიდატებიდან ხდება გასაუბრებაზე მოწვევა. საკვალიფიკაციო  მოთხოვნებისა და საჩვენებელი   გაკვეთილის   წარმატებით   ჩატარების შედეგად ირჩევა შესაბამისი კანდიდატურა. საჭიროების შემთხვევაში,    დირექტორი უფლებამოსილია განსაზღვროს სამუშაოზე მიღების დამატებითი კრიტერიუმები;
3.3.  პედაგოგის  გათავისუფლებისას  ახალი   პედაგოგის  დანიშვნამდე  მის   ფუნქციებს ახორციელებს  იმავე  საგნის  ან  მონათესავე  საგნის  პედაგოგი;
4.  სკოლაში  სამუშაოდ  მიღებულ  ყველა  თანამშრომელთან  სკოლის  დირექტორი  დებს შრომით ხელშეკრულებას და გამოსცემს ბრძანებას;
5. თანამშრომლის მიღებისას სკოლის ადმინისტრაცია:
5.1. თანამშრომელს გააცნობს სკოლის შინაგანაწესს;
5.2. განუმარტავს ფუნქცია-მოვალეობებს;
5.3. შრომის უსაფრთხოების თანამშრომელი  აცნობს მას შრომის უსაფრთხოების წესებს. 
6. თანამშრომელთა სამუშაოდან გათავისუფლების საკითხს წყვეტს სკოლის  დირექტორი,
სათანადოდ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე.
6.1.  სკოლის  დირექტორს  უფლება  აქვს  დაითხოვოს  თანამშრომელი  ხელშეკრულების ვადის   გასვლის,   სკოლის   შინაგანაწესის,   დებულების   დარღვევის,   სამსახურებრივი მოვალეობის   შეუსრულებლობის,        არაკეთილსინდისიერად      ან/და   არაჯეროვნად შესრულების,  სასწავლო  პროცესის  მონაწილეთა  უფლების  უხეში  დარღვევის  ან  სხვა მიზეზით, რომელიც ჩაითვლება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევად;
7.   თუ   შრომითი     ხელშეკრულების     შეწყვეტის   ინიციატორი   დასაქმებულია,   იგი ვალდებულია  გააფრთხილოს  დირექტორი    არანაკლებ  30   (ოცდათი)   კალენდარული დღით  ადრე     წერილობითი  შეტყობინებით.   გაფრთხილებიდან  აღნიშნული  ვადის გასვლის შემდეგ, მას უფლება აქვს შეწყვიტოს მუშაობა; თანამშრომელს, რომელიც გადაწყვეტს სწავლის პროცესის დროს სკოლის მიტოვებას, რაც ხელს უწყობს სწავლის პროცესის შეფერხებას, დაეკისრება ერთი თვის ხელფასის ანაზღაურება. საყვედური პირად საქმეში, რომელიც აგრეთვე აისახება სარეკომენდაციო წერილში.
8. საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს შრომის კოდექსის“ 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებულ დასაქმებულს არ ეძლევა კომპენსაცია.
 
 
მუხლი 10.  სამსახურში დაგვიანებით გამოცხადება,  გამოუცხადებლობის შეტყობინების წესი და შესაბამისი ღონისძიებები
1.      წინასწარ  ცნობილი  მიზეზით,    სამსახურში  გამოუცხადებლობის,  დაგვიანების  ან
სამუშაო  დროის  განმავლობაში  სამსახურის  დატოვების  შემთხვევაში,   დასაქმებული ვალდებულია           წინასწარ           გააფრთხილოს           სკოლის           დირექტორი გამოუცხადებლობის/სამუშაო  დროის  განმავლობაში  სამსახურის  დატოვების  შესახებ, სამსახურში არყოფნის სავარაუდო პერიოდის თაობაზე, შესაბამისი აუცილებლობისა და მიზეზების მითითებით;
2.    გადაუდებელი   აუცილებლობისას   (სამედიცინო   ან   ოჯახური   პირობების   გამო) სამსახურში   გამოუცხადებლობის   ან   სამუშაო   დროის   განმავლობაში   სამსახურის დატოვების     შემთხვევაში,     დასაქმებული    ვალდებულია    დაუყოვნებლივ    მაგრამ არაუგვიანეს   ერთი   საათისა   სამუშაოს   დაწყებამდე,   აცნობოს   სკოლის   დირექტორს გამოუცხადებლობის/სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურის დატოვების მიზეზი;
3.    დასაქმებულის   გამოუცხადებლობის/სამუშაო   დროის   განმავლობაში   სამსახურის დატოვების  მიზეზის  საპატიოდ  ჩათვლის  თაობაზე  გადაწყვეტილებას  იღებს  სკოლის დირექტორი;
4. არასაპატიო მიზეზით სკოლაში გამოუცხადებლობა ან სამუშაო დროის განმავლობაში
სამსახურის  დატოვება  განიხილება  დისციპლინურ  გადაცდომად  და  დასაქმებულზე გავრცელდება    დისციპლინური    პასუხისმგებლობის    ზომები    და    დასაქმებულს ხელფასიდან დაუკავდება გაცდენილი სამუშაო დროის შესაბამისი ანაზღაურება;
5.  საპატიო მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობის,  დაგვიანების ან სამუშაო დროის
განმავლობაში   სამსახურის   დატოვებისას   შეტყობინების   არარსებობის   შემთხვევაზე ვრცელდება ამავე  მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული პასუხისმგებლობის ზომები.
 
 
მუხლი 11.  დასაქმებულთა  ჩაცმულობის წესი
1.  დაუშვებელია,   მასწავლებელთა  პროფესიული  ეთიკის  კოდექსიდან  გამომდინარე,
მასწავლებლისათვის შეუფერებელი და გამომწვევი ჩაცმულობა;
2.  დაუშვებელია,    იმგვარი   სამოსის   ტარება,    რომელზეც   წერია   შეურაცხმყოფელი გამონათქვამი, გამოსახულია ვულგარული სურათი ან/და კარიკატურა.
 
 
მუხლი 12. მოსწავლის ჩაცმულობის წესი
1.  მოსწავლე უნდა იყოს მოწესრიგებული და ეცვას სკოლის მიერ განსაზღვრული ფორმა  (პირველიდან ცხრა კლასის  ჩათვლით).  დაწესებულებაში  იკრძალება  ყველა სახის   სამოსი   და   აქსესუარები,    რომლებიც   ხელს   შეუშლის   საგანმანათლებლო პროცესის ნორმალურ პირობებში მიმდინარეობას:
1.1. სამოსი,    რომელზეც   წერია    შეურაცმხყოფელი    სიტყვები    ან    გამოსახულია ვულგარული სურათი ან/და კარიკატურა; 
1.2. სამოსი,    რომელიც    რეკლამირებას    უკეთებს    სხვადასხვა    ნივთიერებების გამოყენებას (მაგ: თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკი და სხვა);
1.3.  აკრძალულია ჯაჭვების, ნებისმიერი ბასრი აქსესუარების ტარება;
1.4. დირექტორი  უფლებასმოსილია  სავალდებულოდ  შემოიღოს  სასკოლო  ფორმის ტარება გარკვეულ კლასებში.
 


თავი VI. შვებულების ხანგრძლივობა, მიცემის წესი და შრომითი ურთიერთობის შეჩერება
 
მუხლი 13. საშვებულებო ანაზღაურება
დასაქმებულის  საშვებულებო  ანაზღაურება  განისაზღვრება  შვებულების  წინა  3  თვის საშუალო  ანაზღაურებიდან.  თუ  მუშაობის  დაწყებიდან  ან  უკანასკნელი  შვებულების შემდეგ   ნამუშევარი  დრო   3    თვეზე   ნაკლებია   –   ნამუშევარი   თვეების   საშუალო ანაზღაურებიდან,  ხოლო  ყოველთვიური  ფიქსირებული  ანაზღაურების  შემთხვევაში  – ბოლო თვის ანაზღაურების მიხედვით.
 
მუხლი 14. ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი
1. დასაქმებულს   საქართველოს   კანონმდებლობით   დადგენილი   წესით   შეიძლება მიეცეს    ანაზღაურებადი  შვებულება  წელიწადში  არანაკლებ  24   სამუშაო  დღის ვადით;
2. დასაქმებულის  შვებულებაში  წასვლის  უფლება  წარმოიშობა  მუშაობის   11  თვის შემდეგ.  სკოლის დირექტორთან შეთანხმებით დასაქმებულს შვებულება შეიძლება მიეცეს ამ ვადის გასვლამდეც;
3. დასაქმებული   შვებულებით   სარგებლობის   მოთხოვნით   სკოლის   დირექტორს მიმართვს     წერილობითი     განცხადებით.      შვებულება     ფორმდება     სკოლის დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებით;
4. დასაქმებული   ვალდებულია   შვებულების   დასრულებისთანავე   დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს;
 
მუხლი 15. ანაზღაურების გარეშე შვებულებების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი
1. დასაქმებულს  უფლება  აქვს,   ისარგებლოს  ანაზღაურების  გარეშე  შვებულებით წელიწადში სულ მცირე 15 კალენდარული დღით;
2.    ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 7  დღით
ადრე   გააფრთხილოს   დამსაქმებელი   შვებულების   აღების   შესახებ,   გარდა   იმ შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება შეუძლებელია გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო.
 
მუხლი 16. შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 
1.    დასაქმებულს  თავისი  მოთხოვნის  საფუძველზე  ეძლევა  შვებულება  ორსულობის,
მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო – 730 კალენდარული დღის ოდენობით;
2.    ორსულობის,      მშობიარობისა    და    ბავშვის    მოვლის    გამო    შვებულებიდან ანაზღაურებადია  183  კალენდარული  დღე,  ხოლო  მშობიარობის  გართულების  ან ტყუპის შობის შემთხვევაში -200  კალენდარული დღე;  ანაზრაურება გულისხმობს, სოციალური  მომსახურების  სააგენტოს  მიერ  დასაქმებულისათვის  1000   ლარის გადახდას.
3.    ამ  მუხლის  მე-2  პუნქტით  გათვალისწინებული  შვებულება  დასაქმებულს  თავისი შეხედულებისამებრ   შეუძლია   გადაანაწილოს   ორსულობისა   და   მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე.
 
მუხლი 17. შრომითი ურთიერთობის შეჩერების გაფორმება
1.       საქართველოს   ორგანული   კანონის   ,,საქართველოს   შრომის   კოდექსის“   36-ე მუხლის  მეორე  პუნქტით  გათვალისწინებული  საფუძვლით  შეჩერებული  შრომითი ურთიერთობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება სკოლის დირექტორის ბრძანებით;
2.       შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სკოლის   შეუძლია სამუშაოზე
დროებით არმყოფი დასაქმებულის ჩანაცვლება.
 

თავი VII. წახალისების  ფორმები და დისციპლინური პასუხისმგებლობა 
 
მუხლი 18. წახალისების ფორმები
1. შრომითი         ხელშეკრულებით         გათვალისწინებული         ვალდებულებების კეთილსინდისიერად, ჯეროვნად, მაღალი პროფესიონალიზმით შესრულებისათვის, აგრეთვე,        განსაკუთრებული      სირთულის      ან      მნიშვნელობის      სამუშაოს შესრულებისათვისა    და     სხვა     სამსახურებრივი     დამსახურებისთვის     სკოლა უფლებამოსილია    დასაქმებულის    მიმართ    გამოიყენოს    წახალისების    შემდეგი ფორმები:
1.1. მადლობის გამოცხადება;
1.2. საპატიო სიგელით დაჯილდოება;
1.3. ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება;
1.4. ერთჯერადი (ფულადი) პრემიის გაცემა;
2. სანიმუშო  ყოფაქცევის,   სწავლაში  მიღწეული  მაღალი  შედეგებისა  და  სხვადასხვა საქმიანობაში      მოპოვებული      წარმატებისათვის      მოსწავლე      შესაძლებელია დაჯილდოვდეს:
2.1. სიგელით;
2.2. დიპლომით;
2.3. ფასიანი საჩუქრით; 
2.4. სხვა ჯილდოებით.
მუხლი 19. წახალისების გამოყენების წესი
1.  დასაქმებულის წახალისების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სკოლის დირექტორი,
რომლიც  ფორმდება ბრძანებით;
2.  დასაქმებულის/მოსწავლის  მიმართ  შეიძლება  ერთდროულად  გამოყენებული  იქნეს წახალისების რამდენიმე ფორმა.
 
თავი VIII. დისციპლინური წარმოების წესი 
 
მუხლი 20. მასწავლებელის დისციპლინური წარმოების წესი
მასწავლებელთა   და   მოსწავლეთა   დისციპლინურ   გადაცდომასთან   დაკავშირებულ საკითხებს არეგულირებს წინამდებარე შინაგანაწესი.
 
 
მუხლი 21. დისციპლინური გადაცდომის განხილვაზე უფლებამოსილი პირი
1.  დასაქმებულთა  და  მოსწავლეთა  დისციპლინურ  გადაცდომებს  განიხილავს  სკოლის დირექტორი;
2.  სკოლის      დირექტორი      დისციპლინური   გადაცდომისას   იკვლევს   საქმისათვის მნიშვნელობის  მქონე  ყველა  გარემოებას  და  ამ  გარემოებათა  შეფასების  საფუძველზე იღებს დისციპლინური სახდელის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილებას;
3.  დასაქმებულისა   თუ   მოსწავლისათვის      დისციპლინური   სახდელის   დაკისრება ფორმდება საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის ბრძანებით.
 
 
მუხლი 22. დისციპლინური წარმოების დაწყება
1.    დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი შეიძლება იყოს:
ა)  მოსწავლის,  მოსწავლის  მშობლის  ან  კანონიერი  წარმომადგენლის,  შესაბამის სკოლაში  დასაქმებული  პირის,  აგრეთვე,  იმ  პირის  წერილობითი  მიმართვა  ან ინფორმაცია,      რომლის                     სამსახურებრივ                     მოვალეობასაც წარმოადგენს სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა;
ბ) დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის აღმოჩენა ან სხვა გარემოება, რომელიც  ეჭვს იწვევს,   რომ   ადგილი  აქვს   მასწავლებლის   მიერ   დისციპლინური   გადაცდომის ჩადენის     ფაქტს,     მათ     შორის,      მასობრივი     ინფორმაციის     საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, მასწავლებლის მიერ ისეთი ქმედების ჩადენის შესახებ, რომელიც შეიძლება დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვალოს.
2.    ამ   მუხლის   პირველი   პუნქტით   გათვალისწინებული   პირები   დისციპლინური
წარმოების   დაწყების   მიზნით   წერილობით   მიმართავენ   სკოლის   დირექტორს, დისციპლინური გადაცდომის შესახებ,  რასაც თან უნდა ახლდეს ფაქტის ამსახველი დასაბუთება;

მუხლი 23. საქმის გარემოებათა გამოკვლევა 
1.  სკოლის დირექტორი იკვლევს   საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოებას და      დისციპლინური      სახდელის      დაკისრების      შესახებ      გადაწყვეტილებას იღებს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე;
2. დაინტერესებული მხარე ვალდებულია ითანამშრომლოს სკოლის დირექტორთან;
3. საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია: ა) გამოითხოვოს დოკუმენტები;
ბ) შეაგროვოს ცნობები;
გ) მოუსმინოს დაინტერესებულ მხარეებს;
დ) დაათვალიეროს მოვლენის ან შემთხვევის ადგილი;
ე) დანიშნოს ექსპერტიზა;
ვ) გამოიყენოს აუცილებელი დოკუმენტები და აქტები;
ზ)  მტკიცებულებათა  შეგროვების,  გამოკვლევისა  და  შეფასების  მიზნით  მიმართოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ზომებს.
4.  მასწავლებელს  უფლება  აქვს  დისციპლინური  დევნისას  ისარგებლოს  დუმილის
უფლებით.   დუმილის   უფლება   არ   ათავისუფლებს   დასაქმებულს   დისციპლინური პასუხისმგებლობისაგან;
5.   დისციპლინურ   წარმოებაში   მონაწილე   დაინტერესებულ   მხარეს   უფლება   აქვს წარადგინოს   მტკიცებულებები,    აგრეთვე   შუამდგომლობები   საქმის    გარემოებათა გამოკვლევის თხოვნით;
6.    შუამდგომლობასთან    დაკავშირებით    დირექტორი    იღებს    ერთ-ერთ    შემდეგ
გადაწყვეტილებას:
ა) შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შესახებ;
ბ) შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე.

მუხლი 24. დისციპლინური წარმოების წესი
1.სკოლის    დირექტორი    გადაწყვეტილებას    დასაქმებულისთვის    დისციპლინური სახდელის     დაკისრებაზე     ან     დაკისრებაზე     უარის     თქმის     შესახებ     იღებს მიმართვის წარდგენიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში;
2.   სკოლის  დირექტორის  მიერ  მიღებული  გადაწყვეტილება  შესაძლოა  გასაჩივრდეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25. დისციპლინური სახდელის შეფარდების დაუშვებლობა
1.  დისციპლინური სახდელი არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს გადაცდომის ჩადენის დღიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ;
2.    ხანდაზმულობის   ვადის   დინება   იწყება   დისციპლინური   გადაცდომის   ფაქტის
გამოვლენიდან და წყდება დისციპლინური წარმოების დაწყებისას;
3.  დასაქმებულისათვის დისციპლინური სახდელის დაკისრება დაუშვებელია შრომითი ურთიერთობის შეჩერების დროს.
 
 
მუხლი 26. დისციპლინური სახდელის ვადაზე ადრე მოხსნა 
1.    დისციპლინური   სახდელი   შეიძლება   ვადაზე   ადრე   იქნას   მოხსნილი,    თუ დასაქმებულმა   არ   ჩაიდინა   ახალი   გადაცდომა,    თავი   გამოიჩინა   როგორც კეთილსინდისიერმა თანამშრომელმა  და  სახდელის დადებიდან გასულია სულ მცირე 6 თვე მაინც;
2.    ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული წესის გარდა დირექტორის მიერ დისციპლინური  სახდელი  ვადაზე  ადრე  შეიძლება  მოიხსნას  განსაკუთრებული დამსახურებისათვის;
3.    თუ  დასაქმებულს  ერთი  წლის  ვადაში  არ  შეეფარდა  ახალი  დისციპლინური
სახდელი, იგი ითვლება დისციპლინური პასუხისმგებლობის არმქონედ.


თავი IX.  დისციპლინური წარმოების სახეები
 
მუხლი 27. დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომა და დისციპლინური სახდელები
1.          დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს დასაქმებულის მიზეზით მასზე შრომის ხელშეკრულებით,  შინაგანაწესით და სხვა საკანონმდებლო ან კანონქვემდებარე აქტებით დაკისრებულ    მოვალეობათა    შეუსრულებლობა    ან    არასათანადოდ    შესრულება. დისციპლინური  გადაცდომის  ჩადენისათვის  დასაქმებულს  ეკისრება  დისციპლინური სახდელი;
2.          დასაქმებულის დისციპლინური გადაცდომაა:
ა) სამსახურებრივი მოვალეობათა შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება; ბ) სამსახურებრივი მოვალეობისადმი დაუდევარი დამოკიდებულება;
გ)  სკოლისათვის  შეგნებულად  ან  დაუდევრობით  მატერიალური/ქონებრივი  ზიანის
მიყენება ან ასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროების შექმნა;
დ)  ზნეობრივ-ეთიკური  ნორმების  წინააღმდეგ  დასაქმებულის,  მოსწავლის  ან  სკოლის დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი;
ე) დასაქმებულის ქმედება, რომელიც ლახავს სკოლის ავტორიტეტს;
ვ)  დასაქმებულის სამსახურში გამოუცხადებლობა არასაპატიო მიზეზით;
ზ) მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის  დარღვევა;
თ) მოსწავლეზე ემოციური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენა;
ი) მოსწავლის პირად ცხოვრებაში ჩარევა;
კ) კონფიდენციალობის პრინციპის დარღვევა;
ლ)    ალკოჰოლური  ან  ნარკოტიკული  ნივთიერებების  ზემოქმედების  ქვეშ  სამუშაოზე გამოცხადება ან მათი სამუშაოზე მიღება;
ნ) პედაგოგისთვის შეუფერებელი სხვა საქმიანობა;
ო) ადმინისტრაციის კანონიერი მითითებების შეუსრულებლობა;
3.  დისციპლინური  გადაცდომის  ჩადენისათვის  დასაქმებულის  მიმართ  გამოიყენება შემდეგი დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახეები:
ა) შენიშვნა
ბ)ზეპირი ან წერილობითი გაფრთხილება; გ) საყვედური; 
ე) არა უმეტეს ათი სამუშაო დღის ხელფასის დაკავება; ვ) სამსახურიდან გათავისუფლება
ზ)  სამსახურში  არასაპატიო  მიზეზით  დაგვიანების  შემთხვევაში  ფულადი  სანქცია  5 ლარის ოდენობით.
4.    ამ   მუხლის   მე-2    პუნქტის   ,,გ“   ქვეპუნქტით   განსაზღვრული   დისციპლინური გადაცდომის   ჩადენის   შემთხვევაში   ზიანის   ანაზღაურება   მოხდება   საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად;
5. მასწავლებელის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა დისციპლინური სახდელის
გაქარწყლებამდე   ან   ვადაზე   ადრე   მოხსნამდე   უკვე   შეფარდებულ   დისციპლინურ სახდელზე უფრო მძიმე დისციპლინური სახდელის გამოყენების საფუძველია;
 
 
მუხლი 28. მოსწავლის ქცევის წესი
1.          მოსწავლის მოვალეობაა პატივი სცეს დაწესებულებას. დაიცვას მოსწავლის ქცევის კოდექსი  და  დაწესებულებაში  მოქმედი  სხვა  აქტების  მოთხოვნები,   ხელი  შეუწყოს დაწესებულების ავტორიტეტის ამაღლებას.  მოსწავლე ვალდებულია დაიცვას,  როგორც ზემოაღნიშული  ეთიკის  ნორმები  და  პრინციპები  მათი  შინაარსის  გათვალისწინებით, ასევე დაიცვას შემდეგი წესები:
ა)პატივი  სცეს  დაწესებულების  პერსონალს  და  სხვა  მოსწავლეებს,  არ  მიაყენოს  მათ შეურაცხყოფა;
ბ)პირადი  სარგებლის  სანაცვლოდ,   პერსონალის  წარმომადგენლებს  არ  შესთავაზოს ფასიანი საჩუქარი ან ფულადი თანხა;
გ)არ ჩაიდინოს აკადემიური სიყალბე/პლაგიატობა.
2.          მოსწავლეს ეკრძალება:
ა)დაწესებულების შინაგანაწესით, მოსწავლის ქცევის კოდექსითა და დებულებით დადგენილი ნორმების დარღვევა:
ბ) გაკვეთილებზე დაგვიანება და უმიზეზოდ გაცდენა;
გ) სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას გაკვეთილებიდან უმიზეზოდ გამოსვლა;
დ) საგაკვეთილო პროცესში მობილური ტელეფონის გამოყენება;
3.          მოსწავლეს   ეკრძალება   დაწესებულებაში   შემდეგი   ნივთების   შემოტანა   და გამოყენება:
ა)ცივი (სხვა სახის ბასრი) და ცეცხლსასროლი იარაღი;
ბ)ასაფეთქებელი ნივთიერებები; გ)ნარკოტიკული საშუალებები; დ)თამბაქოს ნაწარმი; ე)აღმგზნები საშუალებები;
ვ)ალკოჰოლის შემცვლელი სასმელები;
ზ)ტექნიკური    საშუალებები,    არასასწავლო    დანიშნულების    ნივთები,    რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სასწავლო პროცესის სრულყოფილად მიმდინარეობას.
თ) ძვირადღირებული ნივთები, დიდი ოდენობით ფული;
ი) აზარტული თამაშის საშუალებები; 
კ) უხამსობის ამსახველი ნივთები;
4.           მოსწავლეს ეკრძალება დაწესებულებაში წამლის მოტანა და მიღება თუ მას არა აქვს   ექიმის   მიერ   გამოწერილი   ცნობა   ან   მშობლის   შეტყობინება   დაწესებულების ადმინისტრაციისადმი  მისი  მიღების  შესახებ;  იმ  შემთხვევაში,  თუ  მოსწავლემ  წამალი უნდა მიიღოს დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში.
5.          მოსწავლის   გაკვეთილებიდან   გათავისუფლება   შესაძლებელია   დირექტორის თანხმობის   შემთხვევაში,   რაც       უნდა   ეცნობოს   მოსწავლის   მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს.
 
მუხლი 29. მოსწავლის მიმართ დისციპლინური წარმოება
1. მოსწავლის დისციპლინურ გადაცდომად ითვლება:
ა) სასწავლო პროცესის არასაპატიო გაცდენა;
ბ) დაგვიანება;
გ) გაკვეთილის ჩაშლა ან ჩაშლის მცდელობა;
დ) გაკვეთილის თვითნებურად მიტოვება;
ე)    მასწავლებლის/მოსწავლის   ან   სხვა   თანამშრომლის   სიტყვიერი   ან   ფიზიკური შეურაცხყოფა, ძალადობა სკოლის ტერიტორიაზე;
ვ) სკოლის ქონების, შენობის დაზიანება;
ზ) მასწავლებლის ნებართვის გარეშე საგაკვეთილო პროცესში მობილური ტელეფონის ან სხვა ტექნიკური საშუალებების ქონა არასასწავლო მიზნით;
თ) მე-12 მუხლის  დარღვევა;
ი) სკოლის ტერიტორიაზე აკრძალული ნივთების ტარება კ) სკოლაში გამოცხადება სკოლის ფორმის გარეშე.
2.   მოსწავლეს,   დისციპლინური   გადაცდომის   ჩადენისათვის   შეიძლება   დაეკისროს შემდეგი დისციპლინური სახდელი:
ა) სიტყვიერი შენიშვნა;
ბ) წერილობითი გაფრთხილება;
გ) საყვედური;
დ) გაკვეთილიდან გაძევება;
ე) სკოლიდან დროებით დათხოვნა;
ვ) სკოლისათვის სასარგებლო საქმიანობის დაკისრება;
ზ)  საგაკვეთილო  პროცესის  დასრულების  შემდეგ  სკოლაში  მოსწავლის  დატოვება  და დამატებითი დავალების მიცემა, მშობლის წინასწარი გაფრთხილებით;
თ)  მოსწავლის სკოლიდან გარიცხვა. (საშუალო საფეხურზე)
3.  მოსწავლის  მიერ  დისციპლინური  გადაცდომის  ჩადენა  დისციპლინური  სახდელის გაქარწყლებამდე   ან   ვადაზე   ადრე   მოხსნამდე   უკვე   შეფარდებულ   დისციპლინურ სახდელზე უფრო მძიმე დისციპლინური სახდელის გამოყენების საფუძველია;
4.  მოსწავლის მიერ სკოლისათვის ზიანის მიღენების შეთხვევაში ზიანის ანაზღაურება
მოხდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად; 
 
 
მუხლი 30. მოსწავლის პირადი გასინჯვა
1.   პირადი  გასინჯვა  –  მოქმედება,   რომლის  მიზანია  დისციპლინური  გადაცდომის იარაღის,     იმ    საგნის,     რომელსაც    დისციპლინური    გადაცდომის    კვალი    ატყვია, დისციპლინური გადაცდომით მოპოვებული ნივთის და ფასეულობის, აგრეთვე იმ საგნის
და   დოკუმენტის,   რომლებიც   საჭიროა   დისციპლინური   გადაცდომის   გარემოებათა გასარკვევად, აღმოჩენა და ამოღება სკოლაში სკოლის დირექტორის მიერ განსაზღვრული საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ .
2.   მოსწავლის   პირადი   გასინჯვა   შეუძლია   მხოლოდ   სკოლის   დირექტორის   მიერ განსაზღვრულ საამისოდ უფლებამოსილ პირს .
3. დაუშვებელია მოსწავლეთა კოლექტიური პირადი გასინჯვა.
4.  პირად გასინჯვას წინ უნდა უსწრებდეს სკოლის დირექტორის მიერ განსაზღვრული საამისოდ  უფლებამოსილი  პირის  მიერ  მოსწავლის  გაფრთხილება  პირადი  გასინჯვის შესახებ.
5.    მოსწავლის   პირადი   გასინჯვის   შესახებ   დირექტორის   მიერ   განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მიერ დგება ოქმი, რომელშიც აღინიშნება პირადი გასინჯვის დრო
და  ადგილი,   პირადი  გასინჯვის  მიზანი,   პირადი  გასინჯვის  შედეგად  აღმოჩენილი ნივთი(აღმოჩენის  შემთხვევაში),   მოსწავლის  ახსნა-განმარტება  და  დამსწრე  პირების ვინაობა.    ოქმს   ხელს   აწერენ   დირექტორის   მიერს   მოსწავლის   პირად   გასინჯვაზე უფებამოსილი პირი, მოსწავლე და დამსწრე პირები.
6.    მოსწავლის   პირადი   გასინჯვის   შედეგად   აღმოჩენილი   აკრძალული   ნივთები ჩამოერთმევა მოსწავლეს და გადაეცემა მშობელს ან სამართალდამცავ ორგანოებს.
5.   დაუშვებელია   მოსწავლის   პირადი   გასინჯვა,   გარდა   იმ   შემთხვევისა,   როდესაც მტკიცებულებები   მიუთითებს   კონკრეტულ   პირზე   და   არსებობს   დასაბუთებული ვარაუდი,   რომ  პირადი  გასინჯვის  შედეგად  გამოვლინდება  სკოლის  შინაგანაწესით გათვალისწინებული გადაცდომა.
 
 
 
მუხლი   31.   მოსწავლისათვის   დისციპლინური   სახდელის   მოხსნა,   დისციპლინური სამართალწარმოების ვადები:
1.          მოსწავლეს  დისციპლინური  სახდელი  ვადაზე  ადრე  შეიძლება    მოეხსნას  თუ მოსწავლემ არ ჩაიდინა ახალი გადაცდომა,  გამოირჩევა სანიმუშო ქცევით,  გარკვეული მიღწევები   და   სახდელის   დადებიდან   გასულია   სულ   მცირე   1    თვე   მაინც   ან განსაკუთრებული   საფუძვლების   შემთხვევაში,        1    თვეზე   ადრეც   დირექტორის გადაწყვეტილებით;
2.   დისციპლინური  სახდელის  ვადაზე  ადრე  მოხსნის  საკითხის  დაყენება  შეუძლია მასწავლებელს,   პედაგოგიურ   საბჭოს,      კლასის   დამრიგებელს   და  ადმინისტრაციას არგუმენტირებული წერილობითი ფორმით  (წარდგინებით);
3.   თუ მოსწავლეს 6  თვის ვადაში არ შეეფარდა ახალი დისციპლინური  სახდელი,  იგი ითვლება დისციპლინური პასუხისმგებლობის არმქონედ. 
 
მუხლი 32. ადმინისტრაციის მშობელთან ურთიერთობა
1.          მშობლებთან  ურთიერთობა  წესრიგდება  წერილობით  ან  წინასწარ  დანიშნული შეხვედრის   მეშვეობით.    მშობელი   ვალდებულია   წინასწარ   შეუთანხმდეს   სკოლის ადმინისტრაციას მისთვის სასურველი შეხვედრის დანიშვნის შესახებ;
2.          სასწავლო პროცესში არსებული მიმდინარე სიახლეების (მაგ. სწავლის გადასახადის ცვლილება;   მოსწავლის  მიერ  გაკვეთილების  გაცდენა  და  სხვა)   შესახებ  ინფორმაციას მშობელი იღებს ადმინისტრაციის მიერ შეტყობინებით;
3.          კონკრეტული  კლასის  მშობელთა  კრებას  იწვევს  კლასის  დამრიგებელი,  ხოლო კალსების გაერთიანებულ მშბელთა კრებას-დირექტორი ან პედაგოგიური საბჭო.
4.           მშობელთა  კრება  მოიწვევა  სასწავლო  წლის  დაწყებიდან  ერთი  კვირის  ვადაში, სემესტრის   დამთავრებიდან   ერთი   კვირის   ვადაში,    ხოლო   ოპერატიულ   საკითხთა გადასაწყვეტად შესაძლოა მოწვეულ იქნეს რიგგარეშე მშობელთა კრება.
5.          მშობელთა კრებაზე შესაძლოა მოწვეულ იქნეს შესაბამისი საგნს მასწავლებელი და სკოლის დირექციის წევრები. მოწვევის შემთხვევაში ისინი ვალდებულნი არიან დაესწრონ მშობელთა კრებას.
6.          სკოლაში პარასკევი დღე ითვლება მშბოლის დღედ.  მშობელს შეუძლია შეხვდეს დირექციის წარმომადგენლებს და შესაბამისი საგნის მასწავლებლებს.
7.  მშობელი  ვალდებულია,  მოსწავლის  მიერ  წინამდებარე  შინაგანაწესის  29-ე  მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაცდომის ჩადენისას სკოლას აუნაზღაუროს მიყენებული ზიანი.
 
 
 
თავი X . მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვის და სკოლიდან გადაყვანის პირობები 
 
მუხლი 33. მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვა
1.   სკოლაში  პირველ  კლასში  ბავშვები  ჩაირიცხებიან  კანონმდებლობით  დადგენილი
ასაკის მიღწევისას;
2. სკოლაში პირველ კლასელ მოსწავლეთა მიღებისას უპირეტესობა მიენიჭება მოსწავლეს,
რომელიც არის:
ა) სკოლის მოსწავლის და/ძმა;
ბ) სკოლის კურსდამთავრებულის შვილი, ძმა ან და;
გ) სკოლის თანამშრომის შვილი.
3.  პირველ კლასში ბავშვის ჩასარიცხად მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტაცია;
4. II-XII კლასებში მოსწავლის ჩასარიცხად ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული
დოკუმენტაციის   გარდა   დამატებით   წარმოსადგენია   მოსწავლის   მიერ   წინამდებარე კლასის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
5. სკოლაში მოსწავლის ჩარიცხვისას იხსნება მოსწავლის პირადი საქმე;
6.  სხვა  საგანმანათებლო  დაწესებულებიდან  მობილობის  შემთხვევაში  წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია: 
ა) განცხადება სკოლის შესაბამისის პროგრამის დირექტორის სახელზე;
ბ)   მოსწავლის  პირადი  საქმე/წინამდებარე  კლასის  დასრულების  დამადასტურებელი დოკუმენტი;
გ) მიმდინარე შეფასება;
ე)   ცნობა  საგნების  მიხედვით  გაცდენილი  საათების  შესახებ;   (საბაზო  და  საშუალო საფეხურზე)
ვ) ორი ფოტოსურათი 3X4
ზ) წინა კლასებში მიღებული შეფასებები;
თ) დამრიგებლის დახასიათება საფეხურების მიხედვით;
ი) დირექტორის ბრძანება შესაბამის კლასში ჩარიცხვის შესახებ.
კ) ბრძანების ასლი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ამორიცხვის შესახებ;
ლ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;
მ) დაბადების მოწმობის  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
ნ) სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი,   რომლითაც  დასტურდება  საქართველოს  მოქალაქეობის,   საქართველოში ბინადრობის  ნებართვის,   ან  ბინადრობის  მოწმობის  მქონე  მოსწავლისათვის  პირადი ნომრის  მინიჭება;  (მოსწავლის  ახლად  მიღების  და  უცხო  ქვეყნის  მოქალაქის  სკოლაში მიღების შემთხვევაში)
ო) მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;
პ) სსსმ მოსწავლის გადმოსვლის შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი ჯამრთელობის ცნობა.
7.  მოსწავლის  კლასიდან  კლასში  გადაყვანა  ხდება  საგანმანათლებლო  დაწესებულების დირექტორის  ბრძანების  საფუძველზე,   საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი წესით;
8.     სკოლა  უფლებამოსილია  მობილობის  მსურველის  ჩარიცხვამდე,   გასაუბრების  ან გამოცდის  საფუძველზე  დაადგინოს  მობილობის  მსურველის  ცოდნისა  და  უნარების ცალკეული   კლასის/კლასების   ეროვნული   სასწავლო   გეგმით   დადგენილი   მიღწევის დონესთან თავსებადობა;
9.   დასაშვებია   მოსწავლის   პარალელურ   კლასში   გადასვლა.   ამ   საკითხს   მშობლის განცხადების საფუძველზე წყვეტს სკოლის დირექტორი.
 
 
 
თავი XI . სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, შრომის  პირობების დაცვასთან დაკავშირებული ზოგადი ინსტრუქციები
 
 
მუხლი   34.   შრომის   დაცვისა   და   ხანძარსაწინააღმდეგო   უსაფრთხოების   ზოგადი ინსტრუქციები
1.    სკოლა  ვალდებულია   თანამშრომლებს  შეუქმნას  შრომის  ჯანსაღი  და  უსაფრთხო
გარემო-პირობები,  შეასრულოს  შრომის  დაცვის წესები,  განახორციელოს  ღონისძიებები უსაფრთხოების ტექნიკისა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის სფეროში. 
2.    სკოლა  პასუხისმგებელია  მოსწავლეთა  სიცოცხლესა  და  ჯანმრთელობაზე,  სკოლაში მათი  ყოფნისა  და  სკოლის  მიერ  ორგანიზებულ  ღონისძიებებში  მათი  მონაწილეობის
დროს.
3.    სკოლა   ვალდებულია   დაიცვას   საქართველოს   განათლებისა   და   მეცნიერების მინისტრის     2010      წლის     20      აპრილის    ,,საგანმანათლებლო     დაწესებულებებში უსაფრთხოების   მიზნით   გასატარებელ   ღონისძიებათა   ინსტრუქციის   დამტკიცების შესახებ“ N28/ნ ბრძანება.
4.    დასაქმებული ვალდებულია:
ა)დაიცვას შინაგანაწესის პირობები;
ბ)შეასრულოს დამსაქმებლის  მითითებები;
გ) გაუფრთხილდეს მასზე  მინდობილ დაწესებულების ქონებას, დაზიანების ან დანაკლისის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამისის საგანმანათლებლო პროგრამის დირექტორს აღნიშნული ფაქტის შესახებ;  წინააღმდეგ შემთხვევაში, მასზე მინდობილი ქონების დაკარგვის შემთხვევაში, თანამშრომელი პასუხს აგებს საკუთარი ქონებით;
დ) კეთილსინდისიერად შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობანი;
ე) წესრიგი იქონიოს საკუთარ სამუშაო ადგილას, ასევე, დაიცვას სისუფთავე და სიმშვიდე დაწესებულებაში;
ვ) იყოს კოლეგიალური, თავაზიანი, კორექტული თანამშრომლებთან, მოსწავლეებთან და მშობლებთან;
5.   დასაქმებულების,   მოსწავლეების,   მშობლებისა  და  სკოლის  ტერიტორიაზე  მყოფი
პირებისათვის შესასრულებლად სავალდებულოა  ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისა
და შრომის პირობების დაცვის წესები,  რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს შრომის კოდექსით და  სხვა ნორმატიული აქტებით.
6. სკოლაში  წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმებია:
ა) ვიდეოკამერები ეზოსა და შენობაში;
ბ) თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებული  ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი;
გ) ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული ევაკუაციის გეგმა.
 
 
 
თავი XII. განცხადების/საჩივრის განხილვა

მუხლი 35.  განცხადების/საჩივრის განხილვის წესი
1.          სკოლაში     შემოსული     სასწავლო-სააღმზრდელო     პროცესის     მონაწილეთა
განცხადება/საჩივარი,  რომელიც  შედგენილია  მოქმედი  კანონმდებლობის  შესაბამისად, რეგისტრაციაში უნდა გატარდეს დადგენილი წესით;
2.          სკოლაში    შემოსულ    განცხადებაზე    ადმინისტრაცია    რეაგირებას    ახდენს
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
3.  მოსწავლეს,  მშობელს  და  მასწავლებელს  უფლება  აქვთ  თავიანთი  უფლებებისა  და თავისუფლებების  დასაცავად  გაასაჩივრონ    არამართლზომიერი  ქმედებები,  აგრეთვე მიიღონ მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება. 
 
 
თავი XIII. დასკვნითი დებულებანი
 
მუხლი 36. შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანა:
1. შინაგანაწესს ბრძანებით ამტკიცებს სკოლის დირექტორი;
2.  შინაგანაწესის    მოთხოვნათა    შესრულება    სავალდებულოა    მოსწავლეებისათვის,
სკოლაში დასაქმებული და სკოლის ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი პირისათვის;
3.  შინაგანაწესში  ცვლილების  შეტანა  ხდება  სკოლის  დირექტორის  მიერ  გამოცემული ბრძანებით;
4.  დასაქმებული  ვალდებულია  გაეცნოს  შინაგანაწესს  და  აღნიშნული  დაადასტურის მასთან დადებულ შრომით ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით.
 
 
14.03.2016

მსგავსი ამბები

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
პედაგოგები:
მათემატიკის კათედრა
პედაგოგები:

უცხო ენების კათედრა
პედაგოგები:

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
პედაგოგები:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
პედაგოგები:

ესთეტიკური ციკლი
პედაგოგები:

სპორტი


IST უზრუნველყოფა


კოორდინატორები
პედაგოგები:

დამრიგებლები
პედაგოგები:

მომსახურე პერსონალი

ბიბლიოთეკის გამგე 
საქმეთა  მმართველი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა


მზარეული


სკოლამდელი აღზდის ცენტრიძიძა:
სკოლის დირექციას წარმოადგენს:

დირექტორი – თამარ ჩანტლაძე

დირექტორის მოადგილე – სასწავლო დარგში  ნინო ჩანტლაძე
დირექტორის მოადგილე  -  გ.ბენდიანიშვილი
სასწავლო ნაწილი დაწყებით საფეხურზე - ნატო ჩხაიძე

სკოლის მართვა ხორციელდება დირექციისა და პედსბჭოს მიერ. სკოლაში ფუნქციონირებს მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანო, რომელიც ინტენსიურად თანამშრომლობს დირექციასთან და აქტიურადაა ჩართული სკოლის მართვის საკითხების გადაწყვეტაში.

facebook კომენტარები

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, ლუბლიანას მიმდებარე ტერიტორია, ტერევერკოს ქ. N24
2 52 23 45 ; 577 69 42 24 ადმინისტრაცია
593 31 40 96; 551 10 99 44
შპს ''აკადემოსი'', საიდენტიფიკაციო კოდი 202061295; ანგარიშის ნომერი TBC BANK; ბანკის კოდი TBCBGE 22; ანგარიშის ნომერი: GE58TB7190536080100001. შპს „აკადემოსი“ ს/კ 202061295; სს „საქართველოს ბანკი“ ა/ა GE77BG0000000954470500

მოგზაურობა

შემოგვიერთდით Facebook-ზე